Spring navigation over

Skive indtænker miljøet tidligt i planlægningen af GreenLab Skive

27-12-2017

Skive Kommune viser vej ved at lave en stærk kobling mellem trinene i planlægningen for energisymbiose-projektet ’GreenLab’ ved hjælp af miljøvurdering – og får derigennem skabt merværdi for alle i planlægningen

I Skive Kommune er grøn omstilling af energisektoren i fuld gang – herunder gennem GreenLab Skive. GreenLab Skive er et innovativt energi- og ressourcelandskab i kommunen, hvor der planlægges for etablering af Europas ledende erhvervspark med energisymbiose bestående af biogasanlæg, vindmøller, metaniserings- og elektrolyseanlæg og solcelleanlæg.

En så stor erhvervsudvikling vil selvsagt have påvirkninger på såvel natur som mennesker. Hensyn til det har været set som en forudsætning for projektets gennemførelse og med høj prioritet i planlægningen. Målet har været at indtænke miljøpåvirkninger tidligst muligt i planlægningen og derigennem få sikret de bedst mulige rammer og løsninger for alle interesser. For at opnå det er der arbejdet med tidlig integration af miljøvurdering af rammerne i kommuneplanen samt en efterfølgende rammelokalplan.

Eksemplet viser, hvordan miljøvurderingen på planniveauet strategisk kan bruges som hjælp til at inkludere brede miljøhensyn i beslutningsprocesserne – og har bidraget til valg af alternativer og formulering af planerne, samt sikret kobling til efterfølgende VVM-processer.

 

Skitsen til landskabets bearbejdning. Landskabsudformning: BY+LAND, www.byplusland.dk
Skitsen til landskabets bearbejdning. Landskabsudformning: BY+LAND, www.byplusland.dk

Strategisk kobling mellem planer og projekt 

Planlægningen for GreenLab, med tilhørende miljøvurderinger, omfatter kommuneplanen (marts 2016), rammelokalplan (december 2016) samt igangværende lokalplanlægning og VVM. Nedenstående opsummerer de væsentligste erfaringer med arbejdet. 

SMV adresserede alternativer, herunder nogle som ellers ikke vil blive vurderet på VVM niveauet. Gennem kommuneplanprocessen og SMV i 2016 blev forskellige alternative placeringer for GreenLab projektet vurderet og analyseret for at finde den bedst mulige placering i kommunen. Placeringen af GreenLab blev valgt ud fra hensyn til befolkningen, mulig opkobling til det øvrige energisystem, god infrastruktur samt mulighed for at lave en landskabelige indpasning. Derudover blev der set på alternativer på tværs af de forskellige energianlæg.

SMV vurderede nogle konsekvenser bedre og mere helhedsorienteret, end VVM kunne gøre. For at sikre helheden i planlægningen for det samlede område blev der udarbejdet en rammelokalplan. Herigennem blev de kumulative påvirkninger vurderet (fx for landskab, natur og menneskers sundhed), og der blev skabt et godt grundlag for at tænke alternativer og løsninger på tværs af de enkelte anlæg. Rammelokalplanen er med til at sikre, at der i kommende lokalplanlægning og VVM bedre tages højde for de forhold, der påpeges i miljøvurderingen af GreenLab i kommuneplanen, samt at der ikke er miljøhensyn, som ”falder imellem stolene”, da de er for detaljerede til at blive behandlet tilfredsstillende i SMV af kommuneplanen, men for overordnede eller tværgående til VVM på de enkelte anlæg.

 

Kvalificerer og afgrænser

I forbindelse med borgerdeltagelsen er erfaringen fra Skive, at det har en meget stor værdi, at miljøpåvirkninger og alternativer håndteres på forskellige trin i planlægningen og på forskellige detaljeringsniveauer – og at det klart kommunikeres. Det bedre grundlag for dialog blev også fundet væsentligt i forhold til samarbejdet med virksomhederne.

SMV kvalificerer og afgrænser VVM. Når forskellige alternativer og deres konsekvenser er behandlet tidligere i planlægningen, er der foretaget nogle vurderinger og valgt afværgeforanstaltninger/løsninger, hvilket afgrænser og letter arbejdet for den senere planlægning og administration, når der skal laves lokalplaner samt VVM og miljøgodkendelser. Hermed reduceres også tid og omkostning for alle parter i processen. Erfaringen fra Skive er, at SMV ikke kan erstatte VVM, men at de to kan spille godt sammen, når flere enkeltprojekter skal sammentænkes. Man kan som myndighed med fordel tage initiativ til koordinering/samspil mellem niveauerne. En stærk kobling, som den for GreenLab, giver bedre kvalitet og flere miljøhensyn i planlægningen, bedre planer/projekter og bedre dialog.

”Den strategiske miljøvurdering og rammelokalplanen giver et godt grundlag for den videre konkrete lokalplanlægning for de kommende virksomheder i GreenLab. Den konkrete planlægning bliver mere enkel, og kan derfor gennemføres hurtigere og billigere, end hvis vi skulle starte planlægningen helt fra grunden. Den strategiske miljøplanlægning er således en gevinst for alle parter, fortæller” Lars Peter Salhøj, plan- og supportchef, Skive Kommune. 

Teskt af
Lone Kørnøv, DCEA, Aalborg Universitet, Vivi Hjortsø, Skive Kommune, Sanne Vammen Larsen, DCEA, Aalborg Universitet

 

FAKTA - GreenLab Skive

Bag opstarten af GreenLab Skive står Energibyen Skive, som er en selvstændig afdeling under Skive Kommunes Tekniske Forvaltning. Energibyen udvikler projekter, der gør Skive Kommune mere bæredygtig og samtidig skaber erhvervsudvikling. Samarbejdet om GreenLab Skive består i dag af virksomheder, Energifonden Skive, Skive Kommune og universiteter. Projektet har ultimo 2016 fået tildelt 9 mio. kr. fra Erhvervsministeriet til videreudvikling.

Se mere om projektet på: www.greenlabskive.dk